Gemeenteraadsverkiezingen Enschede 2018

Standpunten over Kunst en Cultuur van de Politieke Partijen in Enschede 2018

 

 

Burgerbelangen Enschede

 • Culturele instellingen en sportverenigingen hebben een grote maatschappelijke betekenis en bestaan door de inzet van de vrijwilligers, zij verdienen de noodzakelijke aandacht en ondersteuning, maar er mag ook best meer aandacht en waardering zijn voor de vrijwilligers!

 • Alle Enschedeërs, en dan met name de jongeren, dienen in de gelegenheid gesteld te worden om deel te kunnen nemen aan activiteiten op sportief en cultureel gebied.

https://burgerbelangen-enschede.nl/verkiezingsprogramma-2018-2022/


CDA Enschede

 • Bij kunst en cultuur gaat het om onze musea, poppodia, verenigingen, festivals, cultureel erfgoed, galeries, van amateurs tot professionals. We willen Enschede als kunst en cultuurstad op de kaart zetten. We beseffen wel dat de politiek alleen maar kan ondersteunen, meewerken en actief stimuleren, mensen moeten het doen.

 • Het CDA is voor aansprekende kunst en cultuur. Evenementen en festivals kunnen rekenen op een meedenkende gemeente met een actief evenementenbeleid en bijpassende stadspromotie.

 • Ondersteunen en meewerken is niet altijd voldoende. Om Enschede als kunst en cultuurcentrum continu te blijven vernieuwen, willen we dat er een fonds komt voor nieuwe culturele initiatieven.

 • Het CDA steunt de doelen om de bibliotheek te vestigingen in het Nationale Muziekkwartier, zodat er één cultuurcentrum is dat de hele dag open is. Bovendien versterkt dit het Wilminkplein.

 • Het behoud van cultureel erfgoed is van groot belang; het gaat over onze kerkgebouwen, de mooie gevels, de oude fabriekspanden, de lege scholen in de wijk, villa’s in verval, om er een paar te noemen. Het CDA wil monumenten, kunstwerken, archieven en boeken voor de komende generaties toegankelijk houden. Voor gebouwen kan dit door bijvoorbeeld aansprekende herbestemmingen. Een actief cultureel erfgoedbeleid met bijpassend plan wordt hiervoor opgezet.

 • Kunst en cultuur draagt bij aan een besef van onze gezamenlijke geschiedenis en toekomst. We willen dat iedere scholier in Enschede met de schoolklas een bezoek brengt aan het Rijksmuseum Twenthe, museum TwentseWelle en een voorstelling in het Nationale Muziekkwartier. Ook willen we dat alle Enschedese scholieren tenminste éénmaal een bezoek brengen aan het stadhuis en de gemeenteraad.

 • Recreatie en toerisme zijn een belangrijke kans voor de Enschedese economie. Samen met ondernemers moet de gemeente daarom werken aan het aantrekken van nieuwe doelgroepen. Kansen liggen er zowel in het buitengebied/de natuur als in stedelijk toerisme (evenementen, theaters, winkelen, musea)

https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/Afdelingen/Overijssel/Enschede/HR_Verkiezingsprogramma%20Enschede%202018-2022.pdf


ChristenUnie Enschede

 • Ons culturele erfgoed maakt de stad aantrekkelijk. We moeten het daarom beschermen. Niet alleen de gebouwen maar ook tradities en collecties. Deze vertellen de geschiedenis van de stad.

 • Onze musea trekken bezoekers uit het hele land en dragen bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad. Een goede samenwerking op regionaal niveau zorgt voor een goede balans van het aanbod dat past binnen de financiële kaders. Investeren in dure cultuurgebouwen is soms nodig maar moet kritisch beoordeeld worden op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn.  

 • Als het gaat om evenementen mag dat van de ChristenUnie best prikkelend zijn maar niet aanstootgevend. Kunst is wat ons betreft niet bedoeld om te kwetsen en groepen te scheiden. Het mag ons wel aan het denken zetten.  

https://enschede.christenunie.nl/page/44970


D66 Enschede

 • Cultuurbeleid dient zich nadrukkelijk te richten op mensen die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst en cultuur, zoals jongeren, lager opgeleiden of nieuwkomers. We willen professionals de ruimte geven om dit te bereiken. D66 wil dat ieder kind kennismaakt met cultuur.

 • Om nieuwe doelgroepen te bereiken, is nieuw initiatief nodig. D66 vindt dat de beste plannen uit de maatschappij zelf komen. De gemeente Enschede moet de culturele sector daarin steunen. Dat kan door een cultureel klimaat te stimuleren, goede plannen te financieren en kunstenaars en instellingen te helpen om een breed netwerk op te bouwen.

 • In de afgelopen jaren hebben musea, theaters, bibliotheken en andere culturele instellingen in het hele land nieuwe manieren gevonden om een groter of diverser publiek aan te spreken. Ze geven bepaalde doelgroepen bijvoorbeeld inspraak in hun programmering of betrekken hen via speciale acties of projecten. D66 moedigt zulke initiatieven aan. Ook voor lokale en regionale media.

 • Bovendien zijn kunst en cultuur vaak aan andere domeinen verbonden, zoals onderwijs of ouderenzorg. Het cultuurbeleid werkt hier aanvullend: kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen of het welzijn van ouderen.

 • D66 wil niet dat de gemeente Enschede kunstenaars voorschrijft welke kunst zij maken. Wel kan de gemeente helpen door — samen met bedrijven en instellingen — een sterk cultureel klimaat te creëren en kunstenaars een platform te geven.

 • Roombeek Cultuurpark heeft met de samenwerking van Twentse Welle en Rijksmuseum Twenthe veel beter samengewerkt. D66 blijft stimuleren dat instellingen nog meer gaan samenwerken met elkaar, met partners in de stad en met de wijken. Zo stimuleren we nieuwe en creatieve vormen en uitingen van cultuur. Ook moet de gemeente Enschede de verbinding en samenwerking tussen de professionele en amateurkunst verder stimuleren om de kwaliteit van de cultuur in Enschede te versterken.

 • Tot tevredenheid van D66 wordt de bibliotheek de bibliotheek van de toekomst. Iedere wijk kan nu zijn behoeften aangeven en bijvoorbeeld een wijkbibliotheek verzorgen.

 • Cultuur is voor iedereen! D66 wil meer mensen in aanraking brengen met cultuur. Of dat nu hiphop, opera, klassieke schilderkunst of zelf aan de slag met klei is.

 • D66 kiest voor een stedelijk cultuuraanbod rondom het centrum van de stad. De grote culturele instellingen zoals het Wilminktheater, Atak, Rijksmuseum Twenthe, Twentse Welle, Concordia, etc. verzorgen een hoogwaardig stedelijk en daarmee regionaal georiënteerd cultureel aanbod. In de afgelopen tien jaar heeft de culturele sector meerdere lokale, regionale en landelijke bezuinigingsrondes verwerkt, en zich hiermee ook opnieuw uit kunnen vinden. D66 constateert dat nu het minimum bereikt is en wil dat de culturele sector rust krijgt om weer een stabiele basis op te bouwen, vooral in duurzame samenwerking met elkaar. Daarom kiezen wij ervoor om niet verder op de culturele sector te bezuinigen.

 • Dat de grote culturele instellingen het centrum als uitvalsbasis hebben betekent ook dat zij hun best doen om de inwoners van de andere stadsdelen te bereiken. Dit kan door communicatie, maar ook door bijvoorbeeld kleine opvoeringen of tentoonstellingen in de wijken te organiseren. Uitgangspunt is voor D66 dat iedereen in de stad kennismaakt met en verleid wordt door kunst & cultuur.

 • Voor sociaal-liberalen houdt de wereld niet op bij de (gemeente)grens. Door samen te werken, kunnen gemeenten en andere overheden hun cultuurbeleid op elkaar afstemmen en elkaar aanvullen. Op die manier versterken geldstromen elkaar en kan het aanbod beter aansluiten op de vraag van de inwoners en inspelen op de identiteit van de regio. Daarom willen we dat gemeenten en de provincie gezamenlijk een voorstel indienen voor de culturele instellingen in de regio die volgens hen in aanmerking komen voor landelijke subsidies. Dat pakt ook voor de culturele sector goed uit. Het maakt een divers aanbod en grootschaligere projecten mogelijk, zoals gezamenlijke gebouwen (denk aan museumdepots), die op lange termijn voordeliger en duurzamer zijn voor culturele instellingen.

 • D66 wil ondersteunend beleid ontwikkelen voor internationale cultuuruitwisseling.

 • D66 ondersteunt cultureel ondernemerschap. Zo trekken instellingen een groter en diverser publiek van binnen en buiten de gemeente aan. De extra inkomsten geven hen bovendien meer financiële armslag. Enschede moet ervoor zorgen dat regels die bijvoorbeeld cross-overconcepten onnodig in de weg staan, verdwijnen.

 • Culturele instellingen moeten de kans krijgen hun mogelijkheden te verkennen, zonder dat dit onmiddellijk gevolgen heeft voor hun subsidie. Wel stelt D66 als voorwaarde dat instellingen hun culturele doel altijd voorop blijven stellen en geen oneigenlijke concurrentie aangaan met andere ondernemers.

 • D66 pleit ervoor om te investeren in kunstenaars en creatieve ondernemers, bijvoorbeeld door leegstaande panden ter beschikking te stellen. Zo krijgt de omgeving een impuls en stimuleert de gemeente de lokale economie.

 • D66 wil dat de gemeente Enschede duidelijk is over verwachtingen van gesubsidieerde instellingen. Culturele instellingen zijn soms commercieel succesvol, of ze genieten belangstelling van particuliere gevers. Niet alle instellingen bevinden zich echter in die positie. D66 verwacht van gesubsidieerde instellingen dat zij hun culturele doel zo bewust en professioneel mogelijk nastreven, maar niet dat zij voldoen aan voor hen onrealistische begrotingseisen.

 • D66 wil dat gesubsidieerde instellingen cultureel ondernemerschap ontwikkelen. Dat betekent niet dat alle instellingen per se commercieel succesvol moeten zijn. Als een instelling er bijvoorbeeld naar streeft om een moeilijker bereikbare doelgroep te benaderen en daardoor minder inkomsten verwacht, dan moeten de financiële verwachtingen op die situatie worden toegespitst. Datzelfde geldt als de gemeente Enschede verwachtingen stelt aan culturele instellingen, bijvoorbeeld over talentontwikkeling, die de financiële verwachtingen in de weg kunnen zitten. Zo krijgen culturele instellingen ruim baan om hun eigen culturele doel te bereiken.

 • In heel Nederland is de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van kunstenaars en mensen in de culturele sector zorgwekkend. D66 vindt dat Enschede hieraan aandacht moet besteden in het cultuurbeleid. Met beroepskrachten gaan kennis en vaardigheden verloren die we nodig hebben om onze kunst en cultuur door te geven aan de volgende generatie.

 • Vrijwilligers zetten zich vaak met hart en ziel in en zijn van onschatbare waarde. Toch wil D66 niet dat zij, als verkapte bezuinigingsmaatregel, beroepskrachten verdringen. In de eerste plaats omdat mensen die in de sector werken hierdoor hun baan kunnen verliezen, maar in de tweede plaats ook omdat de continuïteit van een instelling daardoor worden bedreigd. Ook omdat van vrijwilligers niet hetzelfde kan worden gevraagd als van beroepskrachten.

http://d66enschede.nl/wp-content/uploads/2018/01/Verkiezingsprogramma_D66_Enschede_versie_20171107.pdf


DENK Enschede

 • Het realiseren van een gratis theaterbezoek per jaar voor de minima in onze gemeente.

 • Een stem toekennen aan jongeren, zodat zij mee kunnen praten over het faciliteren van culturele voorzieningen.

 • Een samenwerkingsverband aangaan met basisscholen om projecten te ontwikkelen die de culturele ontplooiing en wederzijdse acceptatie bevorderen.

 • Het tegengaan van bezuinigingen op de bibliotheek.

https://www.bewegingdenk.nl/enschede


Democratisch Platform Enschede

 • Democratisch Platform Enschede hecht buitengewoon veel waarde aan het behoud van historische gebouwen en objecten in de gemeente Enschede. Eigenaren van monumentale panden zijn (mede)verantwoordelijk voor het behoud van de originele staat.

https://irp-cdn.multiscreensite.com/184979bc/files/uploaded/DPE%20Verkiezingsprogramma.%202018-2022.pdf


EnschedeAnders.nl

 • Cultuur en Monumenten Cultureel erfgoed en cultuur zijn in het algemeen uiterst positief voor de werkgelegenheid en hebben een grote aantrekkingskracht voor de toerist en recreant. Onze monumenten moeten we koesteren. Verhoging van het monumentenbudget is nodig, zodat er voldoende mankracht beschikbaar is voor ondersteuning en herstel. Jaarlijks dient er een Monumentenprijs te worden uitgereikt. Stimuleer het renoveren van monumenten, ook dat draagt bij aan de werkgelegenheid. Verder moet meer cultureel erfgoed de aanwijzing van een monumentenstatus krijgen.

 • Culturele en andere evenementen in het stadshart zijn belangrijk voor de economische spin-off. Muziekfestival Memphis Heart & Soul moet terug. Alsmede de Multiculturele Markt. In een stad met 160 nationaliteiten hoort een Multiculturele markt. Bestaande evenementen moeten tijd krijgen om zich te bewijzen. Meer reuring in de stad door middel van uitbreiding met thema’s, bijvoorbeeld Voorjaar in de Stad met een grote bloemenmarkt.

 • Atak moet zo snel mogelijke weer open. Aandacht moet er zijn voor de 200 vrijwilligers die zich jaren hebben ingezet voor Atak. Hun inzet mag niet verloren gaan.

 • De culturele organisaties ontvangen een subsidie van de gemeente. Veel subsidiegeld gaat echter op aan de hoge huur van de panden. Dit is een aandachtspunt en wellicht is een ander beleid te bedenken.

 • De mogelijke verhuizing van de bibliotheek naar het Wilminktheater moet goed onderzocht worden. Het financiële plaatje is nog te onduidelijk. Ook wat betreft de consequenties voor de andere medegebruikers. Er zullen nieuwe gebruikersovereenkomsten gemaakt moeten worden. Dit zijn geen eenvoudige processen. Ook daar kunnen financiële gevolgen uit voort komen. Een instelling zoals de bibliotheek verdient alle steun en is als voorziening essentieel voor de bewoners. Aanpak tegen laaggeletterdheid moet alle aandacht en ondersteuning krijgen.

http://www.enschedeanders.nl/wp-content/uploads/2018/02/Verkiezingsprogramma-EnschedeAnders-2018-2022.pdf


GroenLinks Enschede

 • Creëer een aantrekkelijker en breder cultuuraanbod, door met name te investeren in de programmering in plaats van in gebouwen.

 • Richt een gemeentelijk Cultuurfonds op, dat de middelen krijgt om kleinschalige lokale culturele initiatieven te ondersteunen middels eenmalige subsidies.

 • Stimuleer dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met kunst en cultuur. Werk hierbij nauw samen met culturele organisaties, kunstenaars en het onderwijs.

 • Ondersteun het jeugdcultuurfonds ruimhartig, zodat ook kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen in staat worden gesteld muziek- of kunstlessen te volgen.

 • Laat Enschede Promotie zich voornamelijk focussen op de ondersteuning en promotie van culturele activiteiten en evenementen. Besteed daarbij nadrukkelijk aandacht aan het zichtbaar maken van kleine initiatieven in de stad, zowel van culturele instellingen als van café’s, verenigingen en anderen.

 • Zorg dat er bij de grote Enschedese cultuurinstellingen voldoende ruimte komt voor amateurverenigingen uit Enschede. Groepen van eigen bodem horen thuis in de grote (theater)zalen van Enschede.

 • Wees trots op Enschede als de culturele hotspot van het Oosten en draag dit uit in woord en daad, zowel naar buiten als naar de eigen bevolking.

 • Versterk het imago van Enschede als festivalstad. Enschede heeft veel evenementen en festivals, maar weinige daarvan hebben een nationale uitstraling en een stevig eigen profiel. Faciliteer culturele organisaties om gericht na te denken over kleine festivals die op termijn de kans hebben uit te groeien tot landelijk aantrekkelijke binnenstedelijke festivals.

 • Profileer Enschede met name op de combinatie van cultuur en techniek. Creatief technisch inzicht is een unique selling point en speelt in ons cultureel aanbod, onze opleidingen en voor ons publiek in Enschede een belangrijke rol.

 • Promoot en behoud lokaal talent voor de stad. Enschede is met haar kunstacademie en conservatorium een broedplaats voor creatief talent. Stimuleer podia, instellingen en private partijen dit talent een podium te geven. Dit vergroot de kans dat talent zich met Enschede verbonden blijft voelen.

 • Stel een cultureel fondsenwerver aan die samen met culturele organisaties op zoek gaat naar nieuwe bronnen van financiering uit subsidies, fondsen en sponsoring.

 • Behoud de Bibliotheek als een toegankelijke en laagdrempelige culturele instelling. De Bibliotheek is bij uitstek een plek waar mensen elkaar ontmoeten, leren, discussiëren en kennis uitwisselen. Het programma tegen laag geletterdheid verdient volle aandacht en ondersteuning.

 • Koester de Muziekbank. Muziekbank, Bibliotheek en gemeente Enschede moeten samen om tafel om te komen tot een toekomstbestendige oplossing die ervoor zorgt dat deze unieke organisatie onder professioneel beheer kan blijven bestaan.

 • Verminder administratieve lasten van culturele organisaties door langdurige financiële afspraken te maken. De subsidiesystematiek wordt verlengd van één jaar naar vier jaar, zoals landelijk gebruikelijk is.

 • Heroverweeg de huursystematiek van culturele panden. Een groot deel van de subsidies die culturele organisaties van de gemeente Enschede ontvangen gaat meteen weer op aan de huur die de organisaties aan de gemeente betalen voor het gebruik van hun panden. Kijk goed naar de redelijkheid van deze systematiek.

 • Stimuleer en intensiveer waar mogelijk de samenwerking tussen culturele instellingen in de stad en in de regio, zoals de succesvolle samenwerking tussen Atak en Metropool en tussen TwentseWelle en het Rijksmuseum Twente.

 • Behoud het lokale karakter van onze lokale culturele instellingen, zoals poppodium Atak, door bij regionale samenwerking uitdrukkelijk oog te hebben voor onze lokale kenmerken.

 • Zorg voor een voldoende en betaalbaar aanbod van ateliers in verschillende delen van de stad.

 • Nodig kunstenaars uit andere delen van het land of de wereld uit en biedt deze tijdelijk huisvesting en atelier in Enschede. (“Artist in residence”). Dit zorgt voor regelmatige frisse inbreng en versterkt zo het culturele leven in onze stad.

 • Creëer vaste en betaalbare plekken voor bijzondere culturele initiatieven, zoals het Robson en Studio Complex. Deze initiatieven dragen bij aan de creativiteit en innovatie. Door deze initiatieven een vaste plek te geven in de stad blijven ze behouden voor Enschede.

 • Betrek kunstenaars in een vroeg stadium bij ontwikkelingen in de openbare ruimte. Creëer meer aanbod van zowel vaste als tijdelijke kunst in de openbare ruimte. Kunstenaars ontvangen hiervoor een eerlijke vergoeding.

http://www.groenlinks-enschede.nl/attachments/article/542/Definitief%20verkiezingsprogramma%20GL%20Enschede%202018-2022%20(300dpi).pdf


Liberaal053 Enschede

 • Cultuur is een verrijking voor de stad en haar inwoners. Middels tijdelijke financiële maatregelen kan een impuls worden gegeven. De gemeente moet zich echter niet met de uitvoering bezig gaan houden omdat dat niet haar kerntaak is.

 • Regionale samenwerking op het gebied van cultuur, gefinancierd uit de Agenda van Twente.

http://www.liberaal053.nl/wp-content/uploads/2018/02/Verkiezingsprogramma-Liberaal053-2018-2022.pdf


OPA Enschede

 • Wij zijn niet tegen cultuur in het algemeen, maar wel tegen onzinnige subsidie slurpende instellingen waar slechts een kleine elitaire minderheid gebruik van maakt. Het gaat hierbij om tientallen miljoenen Euro’s, die beter ingezet kunnen worden voor onder anderen de ouderen- en jeugdzorg en veiligheid.

 • Bij alle subsidieontvangers is de voertaal Nederlands en is de verplichte controle op de werkelijke besteding een vereiste. Kunst en cultuur mag geen onzinnige subsidieverslinder zijn voor een minderheid of elitaire bijeenkomsten. Stoppen met het subsidiëren van segregatie.

 • Geld en informatiestromen van zogenaamde zelforganisaties en culturele verenigingen in Enschede moeten openbaar, meetbaar en transparant zijn.

https://opa-enschede.nl/standpunten


PvdA Enschede

 • Evenementen, zowel grote als kleine, en zowel in de binnenstad als in de wijken en dorpen, kunnen op ondersteuning rekenen. Met stimuleringssubsidies en goede ondersteuning kunnen zij een steuntje in de rug krijgen om van hun evenement een blijvend succes te maken. Ook podia in de dorpen, wijken en buurten zijn daarvoor van belang.  

 • Er moet meer ondersteuning komen voor culturele activiteiten voor groepen met een sociaal-economische achterstand en aan sociaal-culturele minderheidsgroepen. Dat moet leiden tot meer diversiteit in zowel het aanbod en het gebruik.  

 • Deelname aan het nationale project Cultuureducatie moet worden voortgezet. Dit is belangrijk voor de talentontwikkeling bij kinderen en jongeren.  

 • De ‘grote’ cultuur is erg belangrijk voor de uitstraling van Enschede als cultuurhoofdstad van Twente en draagt bij aan de aantrekkelijkheid voor wonen als voor werken. We vinden het belangrijk om de bestaande voorzieningen te ondersteunen. Ook moet daarin goede samenwerking met de culturele sector in de regio plaatsvinden.

 • Het Muziekcentrum en Wilminktheater hebben een regionale en nationale functie. Deze moeten goed bereikbaar zijn met het OV, ook na de voorstellingen.  

 • Versterken van de samenwerking in het Euregio-gebied is essentieel. Een intensievere Twents-Duitse samenwerking bijvoorbeeld op het gebied van muziek heeft meerwaarde. Daar hoort ook een betere afstemming in de programmering tussen de Twentse podia en musea bij, zodat zij meer aanvullend aan elkaar worden.

https://enschede.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/407/2017/12/Verkiezingsprogramma-PvdA-2018-2022.pdf


PVV Enschede

 • Sport, cultuur en evenementen zijn een prima middel om mensen, op een gezonde, democratische en naar westerse normen en waarden, met elkaar te verbinden.

 • Historisch erfgoed koesteren.

 • De Nederlandse vlag in de raadszaal.

https://www.pvvoverijssel.nl/images/PVV-brochure---Enschede-COMPLEET-13-febr-210x148mm.pdf


SP Enschede

 • We voeren een vouchersysteem in voor culturele instellingen. Iedere Enschedeër krijgt dan kortingsbonnen voor een bezoek aan bijvoorbeeld het Wilminktheater, de Twentse Welle, Rijksmuseum Twenthe, Concordia, Atak, Theater Sonnevanck of het Vestzaktheater.

 • De afgelopen jaren is er een enorme kaalslag geweest in de cultuursector. Ook de culturele instellingen in Enschede hebben hier flink onder geleden. De SP vindt dat bij eventuele toekomstige bezuinigingen de cultuursector ontzien moet worden. Kunst en cultuur zijn niet alleen voor de elite, maar moeten voor ons allemaal bereikbaar zijn.

 • Het grootste deel van het cultuurbudget gaat nu op aan het muziekkwartier. Toch moet er elk jaar weer meer geld naar toe. Wij willen een structurele financiële oplossing voor het muziekkwartier. Samenwerking met de bibliotheek en andere instellingen is hiervoor noodzakelijk. We betalen met z’n allen het muziekkwartier. Het moet dan ook voor iedereen mogelijk zijn de voorstellingen te bezoeken.

 • Er is de laatste jaren veel bezuinigd op de bibliotheek. Dat houdt wat ons betreft op. De centrale bibliotheek, wijkfilialen en boekenbus helpen met het bestrijden van taalachterstand en analfabetisme.

 • Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij en te interesseren in kunst en cultuur, moet het aanbod zo breed mogelijk zijn. Dus niet alleen festivals en evenementen voor het grote publiek, maar ook steun voor kleinschalige initiatieven. Evenementen en culturele instellingen willen we niet alleen afrekenen op bezoekersaantallen, het is belangrijk dat er ruimte blijft voor vernieuwing en experiment.

 • Het is essentieel dat leerlingen op alle scholen kennismaken met kunst en cultuur. Goede kunsteducatie is de beste manier om deelname aan cultuur te vergroten.

 • In Enschede moet de laatste tijd veel betaalbare atelierruimte waar kunstenaars tijdelijk zijn gehuisvest, plaats maken voor woningbouw. De SP vindt dat er voldoende, goede en betaalbare atelierruimte moet zijn. Dit is ook belangrijk om te voorkomen dat AKI- studenten na hun afstuderen meteen uit Enschede vertrekken.

https://enschede.sp.nl/sites/enschede.sp.nl/files/verkiezingsprogramma_sp_enschede_2018.pdf


VVD Enschede

 • Enschede is recent aangemerkt als een ‘stedelijke regio voor cultuur’ en een voorbeeld voor Nederland (zoals ook in het huidige regeerakkoord is genoemd).

 • Wij vinden dat Enschede moet streven naar regionale culturele programmering, alsof Twente één agglomeratie is met 650.000 inwoners .

 • Wij ondersteunen de metamorfose van het Muziekkwartier tot ‘Culturele huiskamer’ van de stad.

 • Wij dagen schoolbesturen uit, om ook de nog 40 resterende scholen te laten deelnemen aan culturage (bereikbaarheid van hoogwaardig cultuuraanbod op scholen).

https://vvd-enschede.nl/sites/default/files/bijlagen/vvd_verkiezingsprogramma_2018_.pdf